Kế hoạch tuyển sinh 2018-2019

Thứ năm - 08/11/2018 15:11
Kế hoạch tuyển sinh 2018-2019
     UBND HUYỆN DẦU TIẾNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 

Số:   14 /KH-PGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                  
 
 

 Dầu Tiếng, ngày  22   tháng  5  năm 2018


                                      KẾ HOẠCH
                   Tuyển sinh cấp học Mầm non năm học 2018 - 2019
 
 

 Căn cứ công văn số 884/SGDĐT-GDMN ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè 2018;
Nhằm thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2018 - 2019;
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU THỰC HIỆN
- Tổ chức tuyển sinh đúng Kế hoạch, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho trẻ và cha mẹ  trẻ; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học Mầm non và phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên nhóm/lớp theo điều kiện thực tế của đơn vị.
- Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục tuyển sinh để tránh xảy ra tình trạng chạy trường và thắc mắc của người dân, nhất là những địa bàn có nhiều trẻ theo gia đình nhập cư.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng tuyển sinh
Trẻ em trong lứa tuổi mầm non từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi.
2. Địa bàn tuyển sinh
  - Đối với các trường thuộc Thị trấn Dầu Tiếng, xã Thanh An, xã Thanh Tuyền, xã Định Hiệp, xã Long Hòa, xã Định An, xã Minh Tân, xã Long Tân  địa bàn tuyển sinh trẻ mầm non như sau:
a. Xã Long Hòa
Trường Mầm non Họa Mi tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp Thị Tính, ấp Tân Hòa, ấp Long Thọ, ấp Đồng Bà Ba.
Trường Mầm non Long Hòa tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp Tiên Phong, ấp Long Điền, ấp Long Nguyên.
b. Thị trấn Dầu Tiếng
Trường Mầm non 13/3 tuyển sinh trẻ mầm non ở các khu phố: Khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 6, khu phố 7.
 Trường Mầm non Sơn Ca tuyển sinh trẻ mầm non ở các khu phố: Khu phố 4A, khu phố 4B, khu phố 5.
c. Xã Thanh An
Trường Mầm non Thanh An tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp Bến Chùa, ấp Xóm Mới, ấp Cỏ Trách, ấp Cần Giăng, ấp Bến Tranh.
Trường Mầm non Thanh Tân tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp Thanh Tân, ấp Cà Tông, ấp Bàu Cây Cám.
d. Xã Thanh Tuyền
 Trường Mầm non Bến Súc tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp Chợ, ấp Gò Mối, ấp Lâm Vồ, ấp Xóm Lẫm, ấp Xóm Bến, ấp Đường Long.
Trường Mầm non Thanh Tuyền tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp Suối Cát, ấp Bưng Còng, ấp Lê Danh Cát, ấp Rạch Kiến, ấp Xóm Bưng.
e. Xã Minh Tân
Trường Mầm non Hướng Dương tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp Tân Bình, ấp Tân Định, ấp Tân Thanh.
Trường Mẫu Giáo Minh Tân tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp Tân Tiến,  ấp Tân Đức,  ấp Tân Phú.
f. Xã Định Hiệp.
Trường Mầm non Định Phước tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp Định Phước.
Trường Mầm non Định Hiệp tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp còn lại.
g. Xã Long Tân
Trường MN Long Tân tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp Cống Quẹo, ấp Long Chiểu, ấp Hố Đá, ấp Đòn Gánh, ấp Hố Muồng.
Trường MG Hoa Sen  tổ chức tuyển sinh các tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp Bờ Cảng, ấp Vũng Tây, ấp Hốc Măng.
 h. Xã Định An
Trường Mầm non Định An tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp An Phước, ấp Bầu Dầu, ấp Chiến Thắng, ấp Đồng Sầm, ấp Đồng Sến.
Trường MN Tuổi Thơ tuyển sinh trẻ mầm non ở các ấp: Ấp An Lộc, ấp An Thọ, ấp Định Thới, ấp An Thới.
Riêng đối với các Nhóm trẻ-Lớp mẫu giáo độc lập ở các xã/ thị trấn tổ chức tuyển sinh trẻ 4 tuổi trở xuống, không nhận trẻ 5 tuổi.
*** Lưu ý:
Chỉ Phân địa bàn tuyển sinh đối với những trẻ mới xin nhập học trong năm học 2018-2019.
 Trẻ ở những địa bàn thuộc các xã giáp ranh do điều kiện đến trường thuộc xã đang cư trú xa hơn trường thuộc xã giáp ranh nếu có đơn xin vào học ở trường thuộc xã giáp ranh, hiệu trưởng lập danh sách những trường hợp này kèm theo đơn xin của Phụ huynh học sinh gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét. Sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt các trường mới được tuyển các trẻ giáp ranh địa bàn vào học.     
3. Phương thức tuyển sinh
Căn cứ vào tình hình thực tế của từng trường và số lượng trẻ được điều tra trong địa phương, hiệu trưởng của từng đơn vị có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tuyển sinh của đơn vị mình theo phương thức sau:
- Ưu tiên: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi ra lớp.
- Tuyển sinh học sinh thường trú, sau đó đến diện KT3 (tạm trú có sổ), rồi đến trẻ diện tạm trú ngắn hạn (tạm trú không có sổ) của địa phương .
4. Hồ sơ tuyển sinh
- Đơn tuyển sinh.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Ngoài các hồ sơ trên, căn cứ tình hình thực tế các đơn vị có thể thêm yêu cầu hồ sơ tuyển sinh sau: Bản sao sổ hộ khẩu hợp lệ, giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã/ thị trấn. Giấy chứng nhận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (giấy chứng nhận trẻ khuyết tật,...) do UBND xã/ thị trấn cấp.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Thông báo công khai Kế hoạch tuyển sinh: Từ ngày 6/7/2018 đến ngày 11/7/2018.
- Các trường tuyển sinh: Từ ngày 12/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (dành cho trẻ 5 tuổi), từ ngày 01/8/2018 đến ngày 16/8/2018 (dành cho trẻ dưới 5 tuổi).
- Thông báo kết quả tuyển sinh: Ngày 17/8/2018
-  Từ 27/8/2018- 04/9/2018: Tổ chức cho trẻ tựu trường, ổn định nề nếp, chuẩn bị Lễ khai trường.
- Ngày 05/9/2018: Khai trường, tổ chức “Ngày hội đến trường của bé”.
- Báo cáo số liệu kết quả tuyển sinh về Phòng GDĐT (Bộ phận Mầm non) bằng văn bản và mail vào địa chỉ hieunt@dt.sgdbinhduong.edu.vn, chậm nhất ngày 20/8/2018 (theo mẫu đính kèm).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Hiệu trưởng tham mưu UBND xã/ thị trấn củng cố Ban chỉ đạo “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.
- Hiệu trưởng các trường Mầm non cùng với giáo viên chuyên trách CMC-PCGD tham mưu với cấp Uỷ, Chính quyền địa phương, cùng với Ban chỉ đạo “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” tiến hành lập kế hoạch điều tra trẻ trong độ tuổi Mầm non từ 0 tuổi đến 5 tuổi để chuẩn bị phát phiếu điều tra, huy động ra lớp kể cả trẻ em nhập cư (ưu tiên trẻ 5 tuổi).
         - Hiệu trưởng tham mưu với Ban chỉ đạo “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” có Kế hoạch tuyên truyền, vận động bằng mọi hình thức để huy động số trẻ chưa ra lớp, thông báo thời gian phát và nhận hồ sơ tuyển sinh cụ thể (tại trường, đài phát thanh của địa phương).
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2018-2019 của Phòng GDĐT, đề nghị hiệu trưởng các trường MN-MG thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Phòng GDĐT (Bộ phận mầm non) để được hướng dẫn thêm.
 
Nơi nhận:                                                               
- Các trường MN-MG trong huyện;                                                                                
- Lưu: VT, L23.
 
KT.TRƯỞNG PHÒNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Bích Ngọc

                                                                                                
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn

Bữa sáng:

Bún bò
Uống sữa

Bữa trưa:

Cơm
Trứng chiên thịt
Canh chua rau muống thịt gà
TM: Mận đỏ

Bữa xế:

Mì xào hải sản

Bữa chiều:

Văn bản mới

KH số 37/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 21/06/2024. Trích yếu: Tuyển sinh MN

Ngày ban hành: 21/06/2024

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập2
  • Hôm nay65
  • Tháng hiện tại16,482
  • Tổng lượt truy cập763,998
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây