HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2019-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020-2021

Thứ ba - 29/09/2020 14:45
CĐCS TRƯỜNG MN ĐỊNH AN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
                Ban TTrND                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: ……./2017 KH-TTrND
Định An, ngày   tháng 9 năm 2020
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2019-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020-2021
            -Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 V/v quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 
          -Căn cứ Hướng dẫn số 09/2014/HD-CĐN ngày 01 tháng 12 năm 2014 của công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân trong trường học.
I/ Đặc điểm tình hình
  • Tổng số UV  Ban TTrND là 3/3 nữ   
           -    Nhiệm kỳ hoạt động “ từ  tháng 10  năm 2018 đến 10 năm 2020
1.Thuận lợi
-   Được sự  quan  tâm  giúp đở nhiệt tình có trách nhiệm cái của BGH công đoàn cơ sở và được sự quan tâm giúp đở nhiệt tình của BGH nên việc thực hiện nhiệm vụ của Ban TTrND đạt được nhiều kết quả khả quả khả quan
-  Ban TTrND đa số là các thành viên trẻ , khỏe có nhiều nhiệt huyết và năng động nên hiệu quả và chất lượng công việc là khá  tốt
   2. Khó khăn
- Các thành viên của Ban TTrND phần lớn là trẻ , mới tiếp xúc với cương vị mới nên kinh nghiệm xử lí công việc đôi khi còn hạn chế
-  Hầu hết các thành viên của Ban TTrND là cán bộ kiêm nhiệm , thời gian chủ yếu là phục vụ cho công tác giảng dạy nên thời gian dành cho công việc còn hạn chế
 -II Kết quả đạt được trong năm 2019-2020
1. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách cùa Đảng và Nhà Nước:
  -  Ban giám hiệu trường Mầm Non Định An  trong những năn qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị , pháp luật của nhà nước đầy đủ kịp thời đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường . Triển khai đầy đủ ,kịp thời kế hoạch , nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả , đặc biệt thực hiện các chỉ thị , Nghị Quyết , các cuộc vận động và các phong trào thi đua .
2 .Giám sát việc thực hiện các quy chế của nhà trường :
   Thực hiện yêu cầu dân chủ hóa  trong trường học , thực hiện sự đổi  mới trong giảng dạy của nhà trường , tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với công đoàn tổ chức cho toàn thề cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động , đồng thời thông qua các quy chế đề 100% cán bộ giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị Quyết  và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà  trường .
3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCNVC đã đề ra hàng năm:                 -   Nghị quyết hội nghị của từng năm học được đề ra dựa theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất trong các kỳ hội nghị cán bộ viên chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.
4. giám sát việc thực hiện các chế độ , chính sách của người lao động :
 -  Trong năm học vừa qua Ban TTrND đã thường xuyên theo dõi , nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ , việc thu , chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định , đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường
-  Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong năm học vừa qua , Ban TtrND nhận thấy rằng : tất cả các cán bộ quản lý , các cán bộ giáo viên nhân viên , các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà Nước , không có sai phạm trong việc thực hiện các quy chế  và Nghị Quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra , không có sai phạm trong việc thu chi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của cán bộ giáo viên
         III/ Phương hướng hoạt động của :Ban TTrND nhiệm kỳ 2018 – 2020.
1.Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”…..
Ban thanh tra nhân dân nhiệt tình, năng nổ trong công tác và phát huy trách nhiệm,năng lực của mình giám sát mọi hoạt động trong nhà trường nhằm mục đích xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. 
2.Nhiệm vụ trọng tâm:
- Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBGVNV; tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định.
- Giám sát công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBGVNV thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
- Giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBGVNV.
- Giám sát về việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường.
- Giám sát công tác nữ công.
- Giám sát và thực hiện công tác kiểm tra.
- Giám sát về công tác tài chính trong đơn vị.
- Giám sát việc thực hiện công tác thi đua – khen tưởng.
- Giám sát việc thực hiện giờ giấc làm việc của CBGV – CNV.
- Giám sát họp xét nâng lương định kì, trước thời hạn.
- Giám sát việc tổ chức các hội thi tại đơn vị.
- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có). Phối hợp với BGH nhà trường, BCH công đoàn đề ra quyết định kiểm tra để Ban TTrND tiến hành kiểm tra các hoạt động  khi cần thiết.
III/BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH:
          -Tiếp nhận các ý kiến phản ảnh và thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi thuộc phạm vi giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân.
         - Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm hoặc khi có sự việc cần thanh tra thì kiến nghị hoặc báo cáo BCH Công đoàn, hiệu trưởng nhà trường để tạo thuận lợi cho việc thanh tra , kiểm tra.
- Phối hợp với hiệu trưởng tham gia kiểm tra nội bộ trong đơn vị.
Trên đây là kế hoạch hoạt động của ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 – 2020 và phương hướng hoạt động của Ban TTrND nhiệm kỳ 2020-2021
 
 TM. BCH CÔNG ĐOÀN                                              TM. BAN TTrND
                 CHỦ TỊCH                                                                  TRƯỞNG BAN
 
 
                                                                             
 
Nguyễn Thị Mai Hương                                         Nguyễn Thị Kim Chi
CĐCS TRƯỜNG MN ĐỊNH AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    BAN THANH TRA NHÂN DÂN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./2017 KH-TTrND
Định An, ngày   tháng 9 năm 2019
BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN
NĂM HỌC 2018- 2019
            -Căn cứ công văn số  01/ KHTTr ngày   tháng  năm 2016 về phương hướng nhiệm vụ TTND nhiệm kỳ 2016-2020
          -Căn cứ vào quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động của TTND năm học 2018-2019  trường Mầm Non Định An
         - căn cứ vàohoạt động của thanh tra nhân dân trong năn học qua
           Nay thanh tra nhân dân xin báo cáo kết quả thực hiện như sau
I/ Đặc điểm tình hình
      1.Thuận lợi
- Được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình có trách nhiệm cao của BCH công đoàn  cơ sở và được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của BGH nên việc thực hiện nhiệm vụ của Ban TTrND đạt được nhiều kết quả khả quan.
- Các thành viên trong đơn vị có tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật cao
Thực hiện đoàn kết nội bộ thống nhất trong mội hoạt động
- Ban TTrND đa số là các thành viên trẻ, khỏe có nhiều nhiệt huyết và năng động nên hiệu quả và chất lượng công việc là khá tốt.
 2.Khó khăn:
- Các thành viên của Ban TTrND phần lớn là trẻ, mới tiếp xúc với cương vị mới nên kinh nghiệm xử lí công việc đôi khi là hạn chế.
 - Hầu hết các thành viên Ban TTrND là cán bộ kiêm nhiệm, thời gian chủ yếu là phục vụ cho công tác giảng dạy nên thời gian dành cho công việc còn hạn chế.chưa sâu sát
- Trong năm học vừa qua chưa được đi tập huấn công tác thanh tra nhân dân nên hoạt động chưa được khoa học và sâu sát
II/ Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2019.
  1. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:
Ban thanh tra nhân dân xây dưng kế hoạch hoạt động năm ,, quý , có đánh giá rút kinh nghiệm
Hàng tháng họp giao ban cùng BCH CĐCS để nắm bắt tình hình trong nhà trường và hoạt dộng kết quả giám sát như sau
Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:
  • Trong năm học  đơn vị đã thực hiện tốt nghị quyết đề ra , tâp thể đoàn kết gắn bó , thực hiện đầy đủ các phong trào  do nghành cấp và địa phương phát động , dảm bảo các chỉ tiêu đạt chất lượng                                                                             

                                                                                 Nguyễn Thị Kim Chi


                                                                                                                      

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn

Bữa sáng:

Bún bò
Uống sữa

Bữa trưa:

Cơm
Trứng chiên thịt
Canh chua rau muống thịt gà
TM: Mận đỏ

Bữa xế:

Mì xào hải sản

Bữa chiều:

Văn bản mới

KH số 37/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 21/06/2024. Trích yếu: Tuyển sinh MN

Ngày ban hành: 21/06/2024

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay63
  • Tháng hiện tại16,480
  • Tổng lượt truy cập763,996
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây